W zakładce "Dokumentacja postępowania" opublikowano nowe dokumenty
Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.1.2020
Nazwa Postępowania
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin, zwanego dalej ubezpieczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane warunki ubezpieczenia. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej opisane w SIWZ i załącznikach są zakresem i warunkami obligatoryjnymi, minimalnymi do zaakceptowania przez Wykonawcę. Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej, określony rodzajem i wysokością świadczeń dla pięciu grup świadczeń, zwanych dalej WARIANT I, WARIANT II, WARIANT III, WARIANT IV i WARIANT V,zamieszczony jest w rozdziale VI niniejszego załącznika do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2020/S 063-150944
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
25-03-2020
Data ogłoszenia
30-03-2020
Termin składania ofert
30-04-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
30-04-2020 11:15:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381) w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
32 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Wysokość świadczeń
Waga:
80.00
Wagi zastosowane dla poszczególnych świadczeń, wskazane są w tabelach określających zakres ubezpieczenia oraz świadczenia dla ubezpieczonych, zamieszczonych w Formularzu ofertowym. Zamawiający dokona manualnej oceny ofert w kryterium "Wysokość świadczeń" na podstawie danych zawartych w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. W związku z powyższym proszę nie wpisywać w polu niniejszego kryterium danych liczbowych tylko opis: "Zgodnie z formularzem ofertowym"
1.2
Cena
Waga:
20.00
Cenę oferty stanowi suma jednostkowych składek miesięcznych za jednego ubezpieczonego w WARIANCIE I, WARIANCIE II, WARIANCIE III, WARIANCIE IV i WARIANCIE V (składka miesięczna dla 1- ego ubezpieczonego w WARIANCIE I + składka miesięczna dla 1-ego ubezpieczonego w WARIANCIE II + składka miesięczna dla 1-ego ubezpieczonego w WARIANCIE III + składka miesięczna dla 1-ego ubezpieczonego w WARIANCIE IV + składka miesięczna dla1-ego ubezpieczonego w WARIANCIE V).
Informacje dodatkowe
1.1
WADIUM
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 32 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.