Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/1/PN/2020
Nazwa Postępowania
Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w roku 2020 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynków sądu i ich otoczenia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w planach i rysunkach, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) Podany w załącznikach nr 9 zakres i przedmiar robót są orientacyjne i mogę ulec zmianie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
526688-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45454100-5 - Odnawianie
Data ogłoszenia
25-03-2020
Termin składania ofert
15-04-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
15-04-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie z SIWZ
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
wysokość kary umownej
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem sposobu obliczenia kryterium w Rozdziale XII SIWZ