Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-3/2020
Nazwa Postępowania
Ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2020/S 069-164259
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
02-04-2020
Data ogłoszenia
07-04-2020
Termin składania ofert
13-05-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
13-05-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, to jest w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000.000,00 zł oraz z liczbą ubezpieczonych lokalizacji nie mniejszą niż 10; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000.000,00 zł oraz z liczbą ubezpieczonych lokalizacji nie mniejszą niż 10; 2. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń mienia i co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń mienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinni łącznie spełniać warunek wskazany w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.5. SIWZ.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”; przy czym wymaga się, aby Wykonawca posiadał uprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, to jest: co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Klauzule dodatkowe fakultatywne
Waga:
40.00