Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/INW/6/20
Nazwa Postępowania
Dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów i rozdzielni głównej RGnn w ramach realizacji kolejnego etapu remontu stacji transformatorowej wraz ze zmianą zasilania budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie – Etap III
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów i rozdzielni głównej RGnn w ramach realizacji kolejnego etapu remontu stacji transformatorowej wraz ze zmianą zasilania budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie – Etap III oraz świadczenie rocznych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 072-170952
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
07-04-2020
Data ogłoszenia
10-04-2020
Termin składania ofert
14-05-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
14-05-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
19 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 005 525,01
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena ofertowa za dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń
Waga:
55.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający do oceny przyjmie sumę kwot z ust. 1 pkt 1 i 2 formularza ofertowego.
1.4
Najkrótszy termin dostawy, montażu i uruchomienia 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium najkrótszy termin dostawy, montażu i uruchomienia 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn, będzie oceniał ilość tygodni niezbędnych na dostawę, montaż i uruchomienie: 2 szt. transformatorów olejowych / rozdzielni głównej RGnn, będących przedmiotem zamówienia, zaoferowanych przez wykonawcę od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił: 2 szt. transformatorów olejowych / rozdzielnię główną RGnn w ciągu maksymalnie 24 tygodni od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane oddzielnie dla transformatorów olejowych oraz rozdzielni następująco: - w terminie do 18 tygodni od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy – 10 pkt - w terminie od 19 tygodni do 21 tygodni od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy – 8 pkt - w terminie od 22 tygodni do 23 tygodni od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy – 5 pkt, - w terminie 24 tygodni od momentu udzielenia zamówienia wykonawcy – 0 pkt. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w tygodniach. Zamawiający zastrzega, iż termin dostawy, montażu i uruchomienia: 2 szt. transformatorów olejowych / rozdzielni głównej RGnn musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych tygodni. Nie dopuszcza się terminu określonego w niepełnych tygodniach np. 20,5 tygodnia. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo w tygodniach, zamawiający, jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne tygodnie zaokrąglając do góry termin do pełnych tygodni, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny termin na dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. transformatorów olejowych / rozdzielni głównej RGnn przyjęty przez zamawiającego, tj. 24 tygodni. Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt, w przypadku: - niewpisania w ofercie terminu dostawy, montażu i uruchomienia 2 szt. transformatorów olejowych i/lub rozdzielni głównej RGnn. Wtedy zamawiający przyjmie, iż wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi 2 szt. transformatorów olejowych / rozdzielnię główną RGnn w terminie 24 tygodni, tj. terminie maksymalnym przyjętym przez zamawiającego, - gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, tj. 24 tygodni.
1.1
Okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn
Waga:
20.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn wynosi 24 miesiące. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 60 miesięcy – w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 20 pkt. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 60 miesięcy. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych miesięcy. Nie dopuszcza się okresu gwarancji wskazanego inaczej niż w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo lub w niepełnych miesiącach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do góry okres gwarancji do pełnych miesięcy, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące. Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt, w przypadku: - niewpisania w ofercie okresu gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn, - gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione 2 szt. transformatorów olejowych z rozdzielnią główną RGnn, tj. 24 miesiące.
1.2
Cena ofertowa za jeden przegląd
Waga:
5.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru określonego w specyfikacji