Informacja z otwarcia ofert
Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.1.2020
Nazwa Postępowania
Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2020/S 082-193677
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
22-04-2020
Data ogłoszenia
27-04-2020
Termin składania ofert
28-05-2020 12:00:00
Termin otwarcia ofert
28-05-2020 15:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składnia oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych
Waga:
24.00
wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych
1.3
warunki dodatkowe
Waga:
16.00
warunki dodatkowe