Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.2.2020
Nazwa Postępowania
Dostawa wyposażenia strefy wejścia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie publiczne dotyczy dostawy wyposażenia strefy wejścia do siedziby jednostek prokuratur rejonowych w Rzeszowie w budynku przy ul. Lisa-Kuli 20. W ramach wyposażenia wykonawca dostarczy: 1) urządzenie do prześwietlania bagażu, 2) bramkę do wykrywania metalu, 3) ręczny wykrywacz metalu.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
536337-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
38581000-1 - Urządzenia do prześwietlania bagażu
Data ogłoszenia
05-05-2020
Termin składania ofert
20-05-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
20-05-2020 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy, polegającej na dostawie wraz z montażem wyposażenia strefy wejścia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości brutto minimum 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tj. Dz.U.2019, poz.1792 ze zm.)
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru: C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB – cena badana.
1.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące otrzyma 0 pkt. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy otrzyma 40 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: G=GB/GND x 40 pkt., gdzie: G-ilość punktów w kryterium gwarancja, GB-gwarancja badana, GND – gwarancja najdłuższa