Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/9/20
Nazwa Postępowania
Wykonywanie prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i w Górze Kalwarii
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
537236-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
63110000-3 - Usługi przeładunku towarów
Data ogłoszenia
06-05-2020
Termin składania ofert
14-05-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
14-05-2020 11:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
9 430,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z wzorem zawartym w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
1.2
Zastępowalność personelu
Waga:
40.00
Zamawiający w kryterium zastępowalność personelu będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas do zapewnienia zastępstwa za każdą osobę, która nie przybyła (choroba, urlop na żądanie) i nie przystąpiła do pracy o wyznaczonej godzinie, tj. od godz. 7.00 lub 9.00 w danym dniu do realizacji przedmiotu umowy lub która przybyła w stanie uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca maksymalnie do 4 godzin od wyznaczonej dla danego pracownika godziny rozpoczęcia pracy zapewnił zastępstwo w przypadku jej nieprzybycia (choroba, urlop na żądanie) lub przybycia tej osoby w stanie uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: Zapewnienie zastępstwa za każdą osobę, która nie przybyła (choroba, urlop na żądanie) i nie przystąpiła do pracy o wyznaczonej godzinie, tj. od godz. 7.00 lub 9.00 w danym dniu do realizacji przedmiotu umowy lub która przybyła w stanie uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków wynikających z umowy: Czas w godzinach: Ilość punktów: do 1 godziny 40 pkt do 2 godzin 30 pkt do 3 godzin 10 pkt 4 godziny 0 pkt W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy odpowiedniego okienka lub zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny określony przez zamawiającego termin zapewnienia zastępstwa (tj. 4 godziny od wyznaczonej dla danego pracownika godziny rozpoczęcia pracy), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.