Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-4/2020
Nazwa Postępowania
Ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2020/S 098-234440
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
15-05-2020
Data ogłoszenia
20-05-2020
Termin składania ofert
23-06-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-06-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”; przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę posiadał uprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, to jest co najmniej w grupie ubezpieczeń 1, 3, 10 i 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, to jest w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie umów ubezpieczenia OC, AC, ASS, NNW i ZK obejmującej flotę składającą się przynajmniej z 50 pojazdów mechanicznych z terminem obowiązywania umowy ubezpieczeń komunikacyjnych floty nie krótszym, niż 12 miesięcy; Pod pojęciem floty, Zamawiający rozumie pojazdy mechaniczne ubezpieczane w ramach jednej umowy (np. umowy generalnej/ porozumienia generalnego/tzw. umowy ubezpieczeń flotowych) zawartej przez Wykonawcę z jedynym Ubezpieczającym; Okres, o którym mowa w niniejszym ppkt. został przez Zamawiającego określony w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przetargu. 2. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej czterema osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług likwidacji szkód, posiadającymi kwalifikacje likwidatora szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
50 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Klauzule dodatkowe fakultatywne
Waga:
40.00