Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241 -10/20
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przygotowanej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Data ogłoszenia
28-05-2020
Termin składania ofert
08-06-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
08-06-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
 1.Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej w ciągu ostatnich trzech lat usługi, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji obejmującej budowę budynku o wartości robót budowlanych brutto co najmniej 15 000 000,00 złotych oraz załączyć dowody, że te usługi zostały wykonane należycie . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. w konsorcjum) mogą wykazać, że spełniają łącznie wymieniony warunek – załącznik nr 7 SIWZ.  2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga w tym zakresie dysponowania co najmniej jedną osobą dla danej specjalności (Wykonawca wypełnia załącznik nr 5 SIWZ): a) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - posiada ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz pełnił funkcję kierownika zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w co najmniej jednej robocie budowlanej; b) Członkowie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego:  -Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - posiada ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dotyczące co najmniej kierowania robotami budowlanymi,  -Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiada ważne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczące co najmniej kierowania robotami budowlanymi,  -Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej – posiada ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej dotyczące co najmniej kierowania robotami budowlanymi,  -Inspektor nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiada ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dotyczące co najmniej kierowania robotami budowlanymi,  -Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych - posiada ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczące co najmniej kierowania robotami budowlanymi; Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby w zakresie nie więcej niż dwóch branż.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 złotych; W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia polisy ubezpieczeniowej.
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
Waga:
10.00
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 1 roboty budowlanej o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 0 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 5 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 10 pkt;
1.5
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Waga:
10.00
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 1 roboty budowlanej o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 0 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 5 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 10 pkt;
1.1
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności inżynieryjnej drogowej
Waga:
10.00
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności inżynieryjnej drogowej.  -Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 1 roboty budowlanej o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 0 pkt;  -Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 5 pkt;  -Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 10 pkt;
1.2
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Waga:
10.00
Doświadczenie inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 1 roboty budowlanej o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 0 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1 SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 5 pkt;  Za sprawowanie nadzoru (przez okres minimum 12 miesięcy) nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionej w rozdziale V pkt. Ust. 5.1 pkt. 2b tir.1SIWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.– otrzyma 10 pkt;