Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/8/20
Nazwa Postępowania
Konserwacja pokryć dachowych oraz usuwanie śniegu, lodu i nawisów śnieżnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji pokryć dachowych oraz usuwanie śniegu, lodu i nawisów śnieżnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: a) Zadanie I: konserwacja pokryć dachowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie; b) Zadanie II: usuwanie śniegu, lodu i nawisów śnieżnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
545398-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
Data ogłoszenia
02-06-2020
Termin składania ofert
10-06-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
10-06-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
50.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z wzorem zawartym w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
1.3
Czas przystąpienia do naprawy/usuwania usterki
Waga:
20.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z wzorem zawartym w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 lit. d SIWZ Zamawiający w kryterium czas przystąpienia do naprawy/usuwania usterki, będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na przystąpienie do naprawy, usunięcia usterki od momentu zgłoszenia telefonicznego lub emailem przez zamawiającego konieczności dokonania naprawy, usunięcia usterki, uszkodzenia. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do naprawy, usuwania usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego telefonicznie lub e-mailem konieczności dokonania naprawy, usunięcia usterki, uszkodzenia. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym czas przystąpienia do naprawy, usuwania usterki, uszkodzenia na poziomie 8 godzin roboczych, wówczas w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wówczas, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże oferowany czas przystąpienia do naprawy, usuwania usterki, uszkodzenia, krótszy niż 8 godzin. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - 8 godzin roboczych – 0 pkt, - powyżej 6 do 7 godzin roboczych – 5 pkt, - powyżej 4 do 6 godzin roboczych – 10 pkt, - do 4 godzin roboczych – 20 pkt, W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy odpowiednio rubryki w Formularzu ofertowym, lub zaznaczy więcej niż jedną, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 8 godzin), a wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20,00 pkt.
1.4
Okres gwarancji jakości na wykonane naprawy
Waga:
20.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z wzorem zawartym w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 lit. c SIWZ. Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, będące przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 6 miesięcy. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 24 miesiące – w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 20 pkt. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 24 miesięcy. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo lub w niepełnych miesiącach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do dołu okres gwarancji do pełnych miesięcy, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 6 miesięcy. Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt, w przypadku: - niewpisania w ofercie okresu gwarancji jakości na wykonane naprawy, będące przedmiotem niniejszego postępowania, - gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, będące przedmiotem niniejszego postępowania, tj. 6 miesięcy. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20,00 pkt.
1.2
Cena ofertowa za jedną roboczogodzinę
Waga:
10.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z wzorem zawartym w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ