Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.3.2020
Nazwa Postępowania
Dostawa i montaż mebli dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie publiczne dotyczy dostawy i montażu mebli do siedziby jednostek prokuratur rejonowych w Rzeszowie w budynku przy ul. Lisa-Kuli 20. Wyposażenie meblowe winno być fabrycznie nowe (rok produkcji 2020 lub 2019), wolne od wad prawnych i fizycznych, dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń budynku prokuratury zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 oraz winno obejmować kompletny montaż wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem. W ramach dostaw wykonawca zrealizuje dostawę mebli biurowych, mebli do pomieszczeń socjalnych, krzeseł i foteli biurowych. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w oparciu i zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją pn.: ”Technologia biurowa” autorstwa biura projektowego „S.T. Architekci” Sp. z o. o.; 35-021 Rzeszów, ul. Gen. M. Langiewicza 18.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
253449-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
39100000-3 - Meble
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-05-2020
Data ogłoszenia
02-06-2020
Termin składania ofert
07-07-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-07-2020 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł)
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy, polegającej na dostawie wraz z montażem wyposażenia meblowego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości brutto minimum 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie (skierowanymi do bezpośredniej realizacji przedmiotowego zamówienia) posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pracownikami, skierowanymi do montażu wyposażenia meblowego przedmiotowego zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, określonym w przepisach kodeksu pracy i których sposób i okoliczności świadczenia przez osoby, występujące z ramienia Wykonawcy (i/lub podwykonawcy), dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp, aby zamówienie zostało wykonywane wyłącznie z udziałem osób, o których mowa w pkt. 3.3. lit. b. niniejszego rozdziału, zatrudnionych przez Wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, zawartej co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
838 088,08
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
CenaOferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru: C=CN/CB × 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB – cena badana.
1.1
gwarancja
Waga:
30.00
Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy otrzyma 30 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: G=GB/GND ×30 pkt., gdzie: G-ilość punktów w kryterium gwarancja, GB-gwarancja badana, GND – gwarancja najdłuższa
1.3
termin realizacji
Waga:
10.00
Termin realizacji zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi zostać podany w dniach i nie może być dłuższy niż 60 dni. Wykonawca zamówienia, który zaoferuje najdłuższy termin realizacji zamówienia – dostawy i montażu tj. 60 dni otrzyma 0 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru : T=TN/TB × 10 pkt., gdzie: T- ilość punktów w kryterium termin dostawy, TN-termin najkrótszy, TB-termin badany