Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241-11/20
Nazwa Postępowania
Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji białostockiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego
Data ogłoszenia
06-06-2020
Termin składania ofert
16-06-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-06-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 złotych; W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia polisy ubezpieczeniowej.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę oprogramowania antywirusowego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych– załącznik nr 6 SIWZ.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena