Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2/2020
Nazwa Postępowania
Remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu – segment nr IV
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz- segment nr IV. Remont segmentu nr IV nie obejmuje wymiany instalacji odgromowej. 2. Szczegółowy zakres robót, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z: 2.1. Projektu budowlanego – branża ogólnobudowlana – załącznik nr 9 do SIWZ; 2.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) – załącznik nr 10 do SIWZ; 2.3. Przedmiarem robót – załącznik nr 11 do SIWZ
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
554537-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Data ogłoszenia
25-06-2020
Termin składania ofert
10-07-2020 11:30:00
Termin otwarcia ofert
10-07-2020 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dachu o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł każda; Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2019, poz. 831).
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000 zł
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
670 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru w rozdz XIII SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.2
Termin realizacji
Waga:
25.00
Zamawiający stawia warunek, że zamówienie musi być zrealizowane w terminie 45 – 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 25 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 25%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin realizacji. Terminy realizacji w poszczególnych ofertach zostaną przeliczone wg wzoru z rozdz. XIII SIWZ. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji będzie dłuższy niż 90 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż 45 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 45 dni
1.3
Okres gwarancji
Waga:
15.00
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 15 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru z rozdz. XIII SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 15%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy.