Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-16/2020
Nazwa Postępowania
Umowa ramowa na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 123-300931
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30231300-0 - Monitory ekranowe
Termin składania ofert
31-07-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
31-07-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Monitor typ 2 - do 21,5''- standardowy
część 1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
część 1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
część 1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: dla części 1 - co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto każde;
Monitor typ 4 – do 27''- powiększony
część 2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: dla części 2 - co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100) brutto każde;
część 2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
część 2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Monitor typ 2 - do 21,5''- standardowy
część 1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 500,00
Monitor typ 4 – do 27''- powiększony
część 2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kryteria oceny ofert
Monitor typ 2 - do 21,5''- standardowy
część 1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
część 1.2
Regulacja wysokości
Waga:
30.00
część 1.3
Klawisze funkcyjne
Waga:
10.00
Monitor typ 4 – do 27''- powiększony
część 2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
część 2.2
Regulacja wysokości
Waga:
30.00
część 2.3
Klawisze funkcyjne
Waga:
10.00