Informacje ogólne
Numer Postępowania
F.250.1-47/20
Nazwa Postępowania
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji SĄDU Rejonowego w Chełmie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji SĄDU Rejonowego w Chełmie
Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Termin składania ofert
30-06-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
30-06-2020 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały czas trwania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 PLN
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie lub realizuje: co najmniej 1 umowę obejmującą sprzątanie budynków użyteczności publicznej (nie handlowych) realizowane w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy o wartości brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena