Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-11/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych, zwanego dalej „Systemem”, wraz ze sprzętem niezbędnym do prawidłowego działania Systemu i przeniesie na rzecz Jednostek własności sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Systemu jako całości.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 134-328960
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
09-07-2020
Data ogłoszenia
14-07-2020
Termin składania ofert
17-08-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-08-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej i technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) na dostawę oferowanego Systemu do rejestracji sesji zdalnych wraz ze sprzętem niezbędnym do funkcjonowania tego Systemu wraz z oprogramowaniem oraz usługą instalacji i wdrożenia dostarczonego Systemu na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł netto każde z zamówień. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej, w zakresie co najmniej jednego zamówienia, o którym mowa w lit. a) powyżej. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, spełniającymi następujące wymogi: (i) Specjalista Wdrożeniowy I- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania oferowanego Systemu do rejestracji sesji zdalnych; (ii) Specjalista Wdrożeniowy II - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania oferowanego Systemu do rejestracji sesji zdalnych; (iii) Specjalista Wdrożeniowy III - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania oferowanego Systemu do rejestracji sesji zdalnych. 2.W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
40 000,00
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Termin wdrożenia
Waga:
20.00
Zaoferowany termin wdrożenia nie może przekroczyć 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
1.1
Interfejs użytkownika w języku polskim
Waga:
10.00
Należy określić, czy System posiada interfejs użytkownika w całości w języku polskim
1.2
Wsparcie techniczne w języku polskim
Waga:
10.00
Należy określić czy Wykonawca oferuje świadczenie usług wsparcia technicznego, w ramach świadczonych usług gwarancyjnych w całości, w języku polskim