Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-3/2020
Nazwa Postępowania
Remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu – segment nr IV
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz- segment nr IV. Remont segmentu nr IV nie obejmuje wymiany instalacji odgromowej. 2. Szczegółowy zakres robót, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z: 2.1. Projektu budowlanego – branża ogólnobudowlana – załącznik nr 9 do SIWZ; 2.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) – załącznik nr 10 do SIWZ; 2.3. Przedmiaru robót – załącznik nr 11 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
561433-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Data ogłoszenia
13-07-2020
Termin składania ofert
28-07-2020 11:30:00
Termin otwarcia ofert
28-07-2020 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000 zł.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dachu o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł każda; Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2019, poz. 831).
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
670 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru określonego w rozdz. XIII SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.3
Termin realizacji
Waga:
25.00
Zamawiający stawia warunek, że zamówienie musi być zrealizowane w terminie 45 – 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 25 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru określonego w rozdz. XIII SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 25%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin realizacji. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji będzie dłuższy niż 90 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż 45 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 45 dni.
1.1
Okres gwarancji
Waga:
15.00
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 15 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru określonego w rozdz. XIII SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 15%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy.