Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-9/2020
Nazwa Postępowania
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej w roku 2021.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz jednostek sądownictwa oraz dla potrzeb własnych CZdSIGB w roku 2021 o łącznym maksymalnym prognozowanym wolumenie 9 344 817 kWh (zamówienie podstawowe) do 33 punktów odbioru (PO) gazu. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie trwania umowy.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 135-331954
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
10-07-2020
Data ogłoszenia
15-07-2020
Termin składania ofert
17-08-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
17-08-2020 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował kompleksową dostawę paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5 000 000 (pięć milionów) kWh. Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów dostawa ta miała zostać zrealizowana. Przez kompleksową dostawę paliwa gazowego Zamawiający rozumie jednoczesne zapewnienie dostawy paliwa gazowego i usługi dystrybucyjnej.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego tj. posiadający ważną: a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz: b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliwa gazowego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbiorów opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena