Informacje ogólne
Numer Postępowania
Prez. 520/20 15.BHP
Nazwa Postępowania
Usługi ochrony osób i mienia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługi ochrony osób i mienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
17-07-2020
Termin składania ofert
04-08-2020 08:10:00
Termin otwarcia ofert
04-08-2020 08:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
0,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Optymalna obsada kadrowa
Waga:
40.00