Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/13/20
Nazwa Postępowania
Dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
563897-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
18143000-3 - Akcesoria ochronne
Data ogłoszenia
22-07-2020
Termin składania ofert
04-08-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
04-08-2020 09:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach, które nie będą podlegały odrzuceniu. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt
1.2
Czas dostawy
Waga:
40.00
Zamawiający w kryterium czas dostawy będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym zobowiąże się on do dostawy poszczególnej partii artykułów licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego. Zamawiający będzie przyznawał punkty według poniżej opisanej zasady: - czas dostawy do 7 dni roboczych – 0 pkt, - czas dostawy do 6 dni roboczych – 20 pkt, - czas dostawy do 5 dni roboczych– 40 pkt. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował dostawę w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia na poszczególne partie artykułów. W tym kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w pełnych dniach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym, tj. nie wskaże liczby dni, w jakiej zobowiązuje się do dokonania dostawy poszczególnych partii artykułów licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin i nie zostaną mu w związku z tym przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował dłuższy spośród zaznaczonych termin dostarczenia poszczególnej partii artykułów. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40,00 pkt.