Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-26/2020
Nazwa Postępowania
Umowa ramowa na dostawę drukarek na rzecz sądów powszechnych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę drukarek (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1: Drukarka MONO LASER A4 - typ 1- dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 1442 Drukarka KOLOR LASER A4 - typ 3 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 52 Część 2: Drukarka wydajna MONO LASER A4 - typ 5 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 404 Część 3: Drukarka do drukowania okładek akt - typ 7 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 374 Drukarka do drukowania kodów - typ 8 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 73 Drukarka do drukowania kodów WERSJA 1 - typ 8 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 32 Drukarka atramentowa przenośna - typ 9 - dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 41 Minimalny wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w Załączniku nr 2.1 - 2.3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 144-353886
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232100-5 - Drukarki i plotery
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
23-07-2020
Data ogłoszenia
28-07-2020
Termin składania ofert
28-08-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
28-08-2020 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Drukarka MONO LASER A4 - typ 1 oraz drukarka KOLOR LASER A4 - typ 3
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy zł) brutto. Przez sprzęty komputerowe* Zamawiający rozumie drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery/terminale lub laptopy/notebooki, monitory, urządzenia sieciowe i inne urządzenia peryferyjne wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla jednej części o najwyższej wartość, na którą wykonawca składa ofertę.
Drukarka wydajna MONO LASER A4 - typ 5
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy zł) brutto. Przez sprzęty komputerowe* Zamawiający rozumie drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery/terminale lub laptopy/notebooki, monitory, urządzenia sieciowe i inne urządzenia peryferyjne wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla jednej części o najwyższej wartość, na którą wykonawca składa ofertę.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Drukarka do drukowania okładek akt - typ 7, drukarka do drukowania kodów - typ 8, drukarka do drukowania kodów WERSJA 1 - typ 8 oraz drukarka atramentowa przenośna typ -9
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dla części 3 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto. Przez sprzęty komputerowe* Zamawiający rozumie drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery/terminale lub laptopy/notebooki, monitory, urządzenia sieciowe i inne urządzenia peryferyjne wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla jednej części o najwyższej wartość, na którą wykonawca składa ofertę.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Drukarka MONO LASER A4 - typ 1 oraz drukarka KOLOR LASER A4 - typ 3
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
24 000,00
Drukarka wydajna MONO LASER A4 - typ 5
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
26 000,00
Drukarka do drukowania okładek akt - typ 7, drukarka do drukowania kodów - typ 8, drukarka do drukowania kodów WERSJA 1 - typ 8 oraz drukarka atramentowa przenośna typ -9
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kryteria oceny ofert
Drukarka MONO LASER A4 - typ 1 oraz drukarka KOLOR LASER A4 - typ 3
Zgodnie z SIWZ
Drukarka wydajna MONO LASER A4 - typ 5
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.4
Drukarka wydajna MONO LASER A4 typ 5 - Materiał eksploatacyjny
Waga:
10.00
2.3
Drukarka wydajna MONO LASER A4 typ 5 - Możliwość rozbudowy kaset na papier
Waga:
10.00
2.5
Drukarka wydajna MONO LASER A4 typ 5 - Normatywne obciążenie miesięczne
Waga:
10.00
2.2
Drukarka wydajna MONO LASER A4 typ 5 - Szybkość druku jednostronnego, format A4
Waga:
10.00
Drukarka do drukowania okładek akt - typ 7, drukarka do drukowania kodów - typ 8, drukarka do drukowania kodów WERSJA 1 - typ 8 oraz drukarka atramentowa przenośna typ -9
Zgodnie z SIWZ
Informacje dodatkowe
Drukarka MONO LASER A4 - typ 1 oraz drukarka KOLOR LASER A4 - typ 3
1.1
Kryteria oceny ofert dla części 1 zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
Drukarka do drukowania okładek akt - typ 7, drukarka do drukowania kodów - typ 8, drukarka do drukowania kodów WERSJA 1 - typ 8 oraz drukarka atramentowa przenośna typ -9
3.1
Kryteria oceny ofert dla części 3 zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.