Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/14/20
Nazwa Postępowania
Usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: - część nr I: usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, - część nr II: usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, - część nr III: usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
567972-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
98341120-2 - Usługi portierskie
Data ogłoszenia
30-07-2020
Termin składania ofert
07-08-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-08-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 250,00
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
640,00
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 300,00
Kryteria oceny ofert
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Zatrudnienie osób bezrobotnych (B)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. Ocena ofert w ramach tego kryterium – zatrudnienie osób bezrobotnych - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie” oraz do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) i przyzna wykonawcy 0 pkt, oraz w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym zaznaczy „tak” zaś nie wskaże liczby osób skierowanych do realizacji umowy, zamawiający uzna, iż wykonawca skieruje do realizacji umowy wymaganą przez zamawiającego minimalną liczbę osób tj. w zakresie części I – minimum 2 osoby, w zakresie części II – minimum 1 osoba i w zakresie części III – minimum 2 osoby. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I, II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt
1.1
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę (J)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia będą posiadały znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzoną certyfikatem lub/i zaświadczeniem o ukończeniu przez nie kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego CEFR). Ocena ofert w ramach tego kryterium - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował przez osoby bez znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i przyzna wykonawcy w niniejszym kryterium 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.3
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
2.2
Zatrudnienie osób bezrobotnych (B)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. Ocena ofert w ramach tego kryterium – zatrudnienie osób bezrobotnych - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie” oraz do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) i przyzna wykonawcy 0 pkt, oraz w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym zaznaczy „tak” zaś nie wskaże liczby osób skierowanych do realizacji umowy, zamawiający uzna, iż wykonawca skieruje do realizacji umowy wymaganą przez zamawiającego minimalną liczbę osób tj. w zakresie części I – minimum 2 osoby, w zakresie części II – minimum 1 osoba i w zakresie części III – minimum 2 osoby. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I, II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt
2.1
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę (J)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia będą posiadały znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzoną certyfikatem lub/i zaświadczeniem o ukończeniu przez nie kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego CEFR). Ocena ofert w ramach tego kryterium - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował przez osoby bez znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i przyzna wykonawcy w niniejszym kryterium 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Usługa prowadzenia szatni w obiekcie przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie
3.3
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
3.1
Zatrudnienie osób bezrobotnych (B)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. Ocena ofert w ramach tego kryterium – zatrudnienie osób bezrobotnych - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie” oraz do wskazania liczby osób, które skieruje do realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) i przyzna wykonawcy 0 pkt, oraz w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym zaznaczy „tak” zaś nie wskaże liczby osób skierowanych do realizacji umowy, zamawiający uzna, iż wykonawca skieruje do realizacji umowy wymaganą przez zamawiającego minimalną liczbę osób tj. w zakresie części I – minimum 2 osoby, w zakresie części II – minimum 1 osoba i w zakresie części III – minimum 2 osoby. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I, II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt
3.2
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę (J)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia będą posiadały znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzoną certyfikatem lub/i zaświadczeniem o ukończeniu przez nie kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego CEFR). Ocena ofert w ramach tego kryterium - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby wykonujące usługę - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował przez osoby bez znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i przyzna wykonawcy w niniejszym kryterium 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.