Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OI/17/20
Nazwa Postępowania
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA POTRZEB SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie: a) z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
568618-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Data ogłoszenia
31-07-2020
Termin składania ofert
10-08-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
10-08-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.3
CENA OFERTOWA
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.
1.1
CZAS DOSTAWY
Waga:
30.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie przyznana Wykonawcy na podstawie informacji wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający w kryterium czas dostawy będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym zobowiąże się on do dostawy 50 sztuk komputerów przenośnych licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający będzie przyznawał punkty według poniżej opisanej zasady: - czas dostawy do 30 dni – 0 pkt, - czas dostawy do 21 dni – 15 pkt, - czas dostawy do 14 dni – 30 pkt. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował dostawę w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy. Ww. kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w pełnych dniach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni, w innym przypadku (w tym, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin.
1.2
OKRES GWARANCJI
Waga:
10.00
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji jakości na dostarczone komputery zostaną przyznane według wzoru wskazanego w siwz, na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach, które nie będą podlegały odrzuceniu. Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone komputery przenośne będące przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 36 miesięcy. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 60 miesięcy – w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10 pkt. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 60 miesięcy. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji jakości na dostarczone komputery przenośne będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo lub w niepełnych miesiącach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do dołu okres gwarancji do pełnych miesięcy, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy. Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt, w przypadku: - niewpisania w ofercie okresu gwarancji jakości, - gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości, tj. 36 miesięcy.
Informacje dodatkowe
1.1
Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia