Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-17/2020
Nazwa Postępowania
Umowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę laptopów (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej i wrocławskiej , wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Część 1: laptop typ 1- standardowy Część 2: laptop typ 2- ponadstandardowy
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 150-367331
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
31-07-2020
Data ogłoszenia
05-08-2020
Termin składania ofert
07-09-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-09-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
laptop typ 1- standardowy
Część 1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał - dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) brutto każde - dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) brutto każde; Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem. W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla części 1 zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o wyższej wartości). W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
Część 1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
laptop typ 2- ponadstandardowy
Część 2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał - dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) brutto każde - dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) brutto każde; Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem. W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla części 1 zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o wyższej wartości). W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
Część 2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
laptop typ 1- standardowy
Część 1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
70 000,00
laptop typ 2- ponadstandardowy
Część 2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 000,00
Kryteria oceny ofert
laptop typ 1- standardowy
Część 1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
Część 1.2
Certyfikat TCO
Waga:
10.00
Ocena na podstawie złożonego wraz z ofertą Certyfikatu TCO lub równoważnego lub wydruku ze strony internetowej https://tcocertified.com/product-finder/
Część 1.6
Karta graficzna
Waga:
10.00
Ocena na podstawie zadeklarowanego w Formularzu ofertowym wyniku testu G3D Mark karty graficznej oferowanego urządzenia
Część 1.5
Kąt pochylenia wyświetlacza
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie kąta pochylenia wyświetlacza oferowanego urządzenia
Część 1.3
Podświetlenie klawiatury
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie podświetlenia klawiatury oferowanego urządzenia
Część 1.4
Stacja dokująca
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie dostępności stacji dokującej producenta oferowanego urządzenia
Część 1.7
Technologia wyświetlacza
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie technologii wyświetlacza oferowanego urządzenia
laptop typ 2- ponadstandardowy
Część 2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
Część 2.2
Karta graficzna
Waga:
15.00
Ocena na podstawie zadeklarowanego w Formularzu ofertowym wyniku testu G3D Mark karty graficznej oferowanego urządzenia
Część 2.5
Certyfikat TCO
Waga:
10.00
Ocena na podstawie złożonego wraz z ofertą Certyfikatu TCO lub równoważnego lub wydruku ze strony internetowej https://tcocertified.com/product-finder/
Część 2.4
Kąt pochylenia wyświetlacza
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie kąta pochylenia wyświetlacza oferowanego urządzenia
Część 2.6
Stacja dokująca
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie dostępności stacji dokującej producenta oferowanego urządzenia
Część 2.3
Technologia wyświetlacza
Waga:
5.00
Ocena na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie technologii wyświetlacza oferowanego urządzenia