Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/SR/02/2020/PN
Nazwa Postępowania
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeby Sądu Rejonowego w Wołominie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
570016-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data ogłoszenia
05-08-2020
Termin składania ofert
25-08-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-08-2020 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, których zrealizowana wartość (każdej z umów dostawy z osobna – także tych obecnie realizowanych) na dzień składania ofert jest nie mniejsza niż 150.000,00 złotych brutto, oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
45.00
1.1
czas dostawy
Waga:
5.00