Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2/2019
Nazwa Postępowania
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa 1 w okresie 16.03.2019r. do 15.03.2020r
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
510991-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
06-02-2019
Termin składania ofert
14-02-2019 11:30:00
Termin otwarcia ofert
14-02-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. 2018., poz. 2142 z późniejszymi zmianami).
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy co najmniej 3 usługi ochrony fizycznej osób i minia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
259 252,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.1
Doświadczenie zawodowe
Waga:
20.00
Wykonanie przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (lub krótszym) przed upływu terminu składania ofert ilości usług realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, świadczonych co najmniej 12 m-cy i o wartości nie mniejszej niż 200 000 brutto, potwierdzonych referencjami o należytym ich wykonaniu: 8 i więcej usług – 20 pkt do 7 usług – 15 pkt do 6 usług – 10 pkt do 5 usług – 5 pkt 3 usługi – 0 pkt
1.2
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
Kontrola przez Koordynatora jakości wykonywanych usług; • nie rzadziej niż 1 x na tygodniu – 20 pkt, • nie rzadziej niż 1 x na dwa tygodnie – 10 pkt, • nie rzadziej niż 1 x w miesiącu – 0 pkt Liczba punktów, która zostanie przyznana w kryterium: 20,10 lub 0