Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-22/2020
Nazwa Postępowania
Umowa ramowa na dostawę przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę przełączników sieciowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Część 1: przełącznik sieciowy typ 2 - zarządzalny desktop L2 Część 2: przełącznik sieciowy typ 4 - zarządzalny rack L2 przełącznik sieciowy typ 4 wersja 1 - zarządzalny rack L2 przełącznik sieciowy typ 6 - modularny rack L3
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 157-381775
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
11-08-2020
Data ogłoszenia
14-08-2020
Termin składania ofert
16-09-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-09-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
przełącznik sieciowy typ 2 - zarządzalny desktop L2
Część 1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto każde. - dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto każde. *Przez sprzęt sieciowy Zamawiający rozumie przełączniki sieciowe lub pamięci masowe lub serwery lub macierze dyskowe (serwerowe) lub firewalle lub access-pointy lub routery. 2.W przypadku składania oferty na obydwie część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla części 2 zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku dla części 2 zamówienia). 3.W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
przełącznik sieciowy typ 4 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 4 wersja 1 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 6 - modularny rack L3
Część 2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto każde. - dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto każde. *Przez sprzęt sieciowy Zamawiający rozumie przełączniki sieciowe lub pamięci masowe lub serwery lub macierze dyskowe (serwerowe) lub firewalle lub access-pointy lub routery. 2.W przypadku składania oferty na obydwie część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla części 2 zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku dla części 2 zamówienia). 3.W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
Wadium
przełącznik sieciowy typ 2 - zarządzalny desktop L2
Część 1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
900,00
przełącznik sieciowy typ 4 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 4 wersja 1 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 6 - modularny rack L3
Część 2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
11 000,00
Kryteria oceny ofert
przełącznik sieciowy typ 2 - zarządzalny desktop L2
Część 1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
Część 1.1
Zarządzanie przełącznikiem
Waga:
40.00
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium Zarządzanie przełącznikiem, na podstawie deklaracji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do deklarowanego zakresu funkcjonalności.
przełącznik sieciowy typ 4 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 4 wersja 1 - zarządzalny rack L2, przełącznik sieciowy typ 6 - modularny rack L3
Część 2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
Część 2.1
Zarządzanie przełącznikiem
Waga:
40.00
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium Zarządzanie przełącznikiem, na podstawie deklaracji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do deklarowanego zakresu funkcjonalności.