08-09-2020 12:15    Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje się modyfikacji treści SIWZ związanej z omyłką pisarską, w taki sposób, że rozdz. II pkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie : „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych”. Wprowadzona modyfikacja jest zgodna z treścią sekcji II pkt. II.3. ogłoszenia o zamówieniu nr 579459-N-2020 z dnia 31.08.2020r. i nie powoduje konieczności zmiany jego treści. Przedmiotowa informacja została także zawarta w Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.09.2020r.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-5/2020
Nazwa Postępowania
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 – roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask. Zakres robót budowlanych w zakresie części nr 1 obejmuje: - dostarczenie i montaż certyfikowanej centrali sygnalizacji pożaru zgodną z specyfikacją oraz elementów detekcyjnych i sygnalizacyjnych systemu, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie : montażu certyfikowanej adresowalnej centrali sygnalizacji pożaru, montażu elementów detekcyjnych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, elementów kontrolno – sterujących, - sygnalizatorów akustycznych oraz optycznych, montaż przewodów do instalacji pożarowej, - programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - wykonanie odpowiednich pomiarów instalacji i sporządzenie protokołów z badań, - dostarczenie instrukcji eksploatacji, konsrwacji i przeglądów do zamontowanych urządzeń, - szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji zamontowanego systemu, - demontaż elementów starego systemu sygnalizacji pożaru, - utylizację zdemontowanych elementów detekcyjnych jonizacyjnych DIO-37 w ilości 159 szt. potwierdzona protokołem utylizacji. Część nr 2 – roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask Zakres robót budowlanych w zakresie części nr 1 obejmuje: - dostarczenie i montaż certyfikowanej centrali sygnalizacji pożaru zgodną z specyfikacją oraz elementów detekcyjnych i sygnalizacyjnych systemu, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie : montażu certyfikowanej adresowalnej centrali sygnalizacji pożaru, montażu elementów detekcyjnych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, elementów kontrolno – sterujących, - - sygnalizatorów akustycznych oraz optycznych, montaż przewodów do instalacji pożarowej, - programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - wykonanie odpowiednich pomiarów instalacji i sporządzenie protokołów z badań, - dostarczenie instrukcji eksploatacji, konserwacji i przeglądów do zamontowanych urządzeń, - szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji zamontowanego systemu
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
579459-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
31-08-2020
Termin składania ofert
15-09-2020 11:30:00
Termin otwarcia ofert
15-09-2020 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część nr 1.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część nr 1; Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2019, poz. 831).
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część nr 2; Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2019, poz. 831).
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część nr 2.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
268 000,00
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
135 508,00
Kryteria oceny ofert
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.3
Termin realizacji
Waga:
25.00
Zamawiający stawia warunek, że zamówienie musi być zrealizowane w terminie 35 – 50 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 25 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 25%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin realizacji. Terminy realizacji w poszczególnych ofertach zostaną przeliczone wg wzoru w SIWZ. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji będzie dłuższy niż 50 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż 35 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 35 dni
1.2
Okres gwarancji
Waga:
15.00
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 15 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru w SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 15%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy.
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask
2.2
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
2.3
Termin realizacji
Waga:
25.00
Zamawiający stawia warunek, że zamówienie musi być zrealizowane w terminie 35 – 50 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 25 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 25%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin realizacji. Terminy realizacji w poszczególnych ofertach zostaną przeliczone wg wzoru w SIWZ. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji będzie dłuższy niż 50 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż 35 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 35 dni
2.1
Okres gwarancji
Waga:
15.00
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 15 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru w SIWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 15%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy.