Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/15/20
Nazwa Postępowania
Usługa odbioru odpadów komunalnych z obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
580181-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Data ogłoszenia
03-09-2020
Termin składania ofert
11-09-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-09-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 500,00
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 300,00
Kryteria oceny ofert
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium na podstawie informacji wskazanych w formularzu ofertowym, w oparciu o poniższy wzór: C= Cmin/Ci x 100 x 60% Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert Ci – cena ofertowa badanej oferty 60 % - waga kryterium - cena Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.1
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019 (R)
Waga:
40.00
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium na podstawie informacji wskazanych w formularzu ofertowym, w oparciu o poniższy wzór: R=Ri/Rmax ×100 ×40% Rmax – najwyższy wskazany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %, spośród wszystkich złożonych ofert, Ri – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %, wskazany w badanej ofercie, 40% - waga kryterium - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %. W ust. 3 formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia co do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019 wyrażonego w %, zgodnie z rocznym sprawozdaniem przekazanym Prezydentowi m.st. Warszawy, na podstawie art. 9n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Nie dopuszcza się wskazania innego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019 niż wyrażonego liczbowo w %. Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019, dokona przeliczenia na %, w innym przypadku, również w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę rubryki w ust. 3 formularza ofertowego Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przedmiotowym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium na podstawie informacji wskazanych w formularzu ofertowym, w oparciu o poniższy wzór: C= Cmin/Ci x 100 x 60% Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert Ci – cena ofertowa badanej oferty 60 % - waga kryterium - cena Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2.1
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019 (R)
Waga:
40.00
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium na podstawie informacji wskazanych w formularzu ofertowym, w oparciu o poniższy wzór: R=Ri/Rmax ×100 ×40% Rmax – najwyższy wskazany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %, spośród wszystkich złożonych ofert, Ri – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %, wskazany w badanej ofercie, 40% - waga kryterium - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2019, określony w %. W ust. 3 formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia co do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019 wyrażonego w %, zgodnie z rocznym sprawozdaniem przekazanym Prezydentowi m.st. Warszawy, na podstawie art. 9n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Nie dopuszcza się wskazania innego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019 niż wyrażonego liczbowo w %. Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Wykonawcę za rok 2019, dokona przeliczenia na %, w innym przypadku, również w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę rubryki w ust. 3 formularza ofertowego Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przedmiotowym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.