Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/6/PN/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu drukującego oraz laserowych urządzeń wielofunkcyjnych (zgodnie ze złożoną częścią) wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia znajdujących się w Załącznikach do SIWZ od nr 5 do 5a.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 172-413909
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232110-8 - Drukarki laserowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
01-09-2020
Data ogłoszenia
04-09-2020
Termin składania ofert
07-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
07-10-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
DOSTAWA DRUKAREK
Zgodnie z SIWZ
DOSTAWA LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
Zgodnie z SIWZ
Wadium
DOSTAWA DRUKAREK
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
DOSTAWA LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 500,00
Kryteria oceny ofert
DOSTAWA DRUKAREK
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Sposób obliczenia kryterium został szczegółowo opisany w Rozdziale XII SIWZ
DOSTAWA LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
2.2
Cena
Waga:
60.00
Sposób obliczenia kryterium został szczegółowo opisany w Rozdziale XII SIWZ
2.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Sposób obliczenia kryterium został szczegółowo opisany w Rozdziale XII SIWZ