Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-1/2019
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
511672-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
11-02-2019
Termin składania ofert
22-02-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
22-02-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sprzątanie budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: wykonał co najmniej jedną usługę utrzymania czystości w budynku użyteczności publicznej* o powierzchni co najmniej 5 000 m2, o wartości usługi nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Mycie okien oraz powierzchni szklanych wraz z myciem i czyszczeniem żaluzji i rolet w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: wykonał co najmniej jedną usługę mycia okien z wykorzystaniem sprzętu i metod alpinistycznych w budynku użyteczności publicznej* o powierzchni okien co najmniej 1 500 m2, o wartości usługi nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
Wadium
Sprzątanie budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Mycie okien oraz powierzchni szklanych wraz z myciem i czyszczeniem żaluzji i rolet w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Kryteria oceny ofert
Sprzątanie budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Wskaźnik zatrudnienia osób defaworyzowanych
Waga:
30.00
1.2
Kontrola jakości świadczonych usług
Waga:
10.00
Mycie okien oraz powierzchni szklanych wraz z myciem i czyszczeniem żaluzji i rolet w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
Wskaźnik zatrudnienia osób defaworyzowanych
Waga:
30.00
2.3
Kontrola jakości świadczonych usług
Waga:
10.00