Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-221/20
Nazwa Postępowania
Dostawa pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 182-437087
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
11-09-2020
Data ogłoszenia
18-09-2020
Termin składania ofert
20-10-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
20-10-2020 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
• Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę pamięci masowych wraz z pracami wdrożeniowymi, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmujące dostawę ww. sprzętu wraz z usługą wdrożenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
TERMIN DOSTAWY MACIERZY
Waga:
20.00
W kryterium TERMIN DOSTAWY MACIERZY Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w pkt I Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym terminie dostawy macierzy. Maksymalny termin dostawy macierzy wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający oceni oferty w kryterium TERMIN DOSTAWY MACIERZY w oparciu o następującą punktację: - jeżeli Wykonawca zaoferuje TERMIN DOSTAWY MACIERZY krótszy niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, to T = 20 pkt, - jeżeli Wykonawca zaoferuje TERMIN DOSTAWY MACIERZY wynoszący 10 dni roboczych do dnia zawarcia umowy, to T = 0 pkt.
1.2
ANALITYKA LOGÓW
Waga:
10.00
W kryterium ANALITYKA LOGÓW Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w Formularzu porównawczym oraz w pkt II ppkt 1. Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający oceni oferty w kryterium ANALITYKA LOGÓW w oparciu o następującą punktację: - jeżeli producent macierzy w ramach funkcji macierzy zaoferuje ANALITYKĘ LOGÓW poprzez codzienne zbieranie logów i metryk z macierzy, które będą informować Klienta automatycznie o parametrach, problemach i błędach w pracy macierzy różnymi kanałami czyli poprzez: email, telefon oraz w dedykowanej aplikacji* na telefony, dostępnej do pobrania w AppStore i Google Play i umożliwi komunikację każdym z ww. kanałów, to AL = 10 pkt, * w szczególności aplikacja producenta musi wyświetlać informacje dotyczące parametrów macierzy takich jak: obciążenie w operacjach wejścia/wyjścia czyli IOPS, opóźnienia w dostępie do danych znajdujących się na macierzy wyrażone w milisekundach, przepustowość macierzy w GB/s, ponadto aplikacja musi posiadać również funkcję prognozowania dostępnej pojemności oraz prezentować szacunkowy czas w którym zapełnienie pojemności osiągnie poziom 100%, musi istnieć możliwość uruchomienia sesji zdalnej dla inżyniera wsparcia technicznego z poziomu opisanej wcześniej aplikacji) - jeżeli producent macierzy w ramach funkcji macierzy nie zaoferuje każdego z wymienionych wyżej kanałów komunikacji, to AL = 0 pkt.
1.4
STAŁA MIESIĘCZNA CENA SUPPORTU/MAINTENANCE
Waga:
10.00
W kryterium STAŁA MIESIĘCZNA CENA SUPPORTU/MAINTENANCE Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie producenta potwierdzającą możliwość uzyskania stałej ceny suportu/ maintenance. Zamawiający oceni oferty w kryterium STAŁA MIESIĘCZNA CENA SUPPORTU/MAINTENANCE w oparciu o następującą punktację: - jeżeli Wykonawca zagwarantuje STAŁĄ MIESIĘCZNĄ CENĘ SUPPORTU/MAINTENANCE dla macierzy po upływie gwarancji inicjalnej na następne 24 miesiące – informacja musi pochodzić z oficjalnego oświadczenia producenta, nie może być to oświadczenie oferenta, dystrybutora lub innego podmiotu, to SC = 10 pkt, - jeżeli Wykonawca, nie zagwarantuje STAŁEJ MIESIĘCZNEJ CENY SUPPORTU/MAINTENANCE dla macierzy po upływie gwarancji inicjalnej, to SC = 0 pkt.