Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-209/20
Nazwa Postępowania
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono i A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono i A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
586043-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30121100-4 - Fotokopiarki
Data ogłoszenia
17-09-2020
Termin składania ofert
01-10-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
01-10-2020 14:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmującą dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.4
GWARANCJA
Waga:
20.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o: złożone w Lp. 15 w Formularzu porównawczym oraz w pkt I Formularzu oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesiące i mniejszy od 48 miesięcy, to G= 0 pkt, - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy, to G= 10 pkt, - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 60 miesięcy, to G= 20 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, 2. wskaże w ofercie różne okresy gwarancji wtedy Zamawiający będzie brał pod uwagę najkrótszy z podanych okresów pod warunkiem niewystąpienia przesłanki z pkt 1, 2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.
1.2
CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
Waga:
10.00
W kryterium CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane urządzenia, tj.: Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 mono i Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor, posiadały wbudowane w obudowę CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE w standardzie Mifare Classic. Jeżeli co najmniej jedno urządzenie wielofunkcyjne nie będzie posiadało CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. Zamawiający oceni oferty w kryterium CZYTNIK ZBLIŻENIOWY w oparciu o następującą punktację: - jeżeli wszystkie zaoferowane urządzenia wielofunkcyjne będą posiadały CZYTNIK ZBLIŻENIOWY, to CZ = 10 pkt, - jeżeli przynajmniej jedno z zaoferowanych urządzeń wielofunkcyjnych nie będzie posiadało CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO, to CZ = 0 pkt.
1.3
SZYBKOŚĆ SKANERA
Waga:
10.00
W kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Minimalna SZYBKOŚĆ SKANERA to 50 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym. Zamawiający oceni oferty w kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenia wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA równą lub większą niż 100 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym, to SS = 10 pkt, b) jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenia wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA mniejszą niż 100 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i równą lub większą niż 75 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym, to SS = 5 pkt, c) jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA mniejszą niż 75 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i równą lub większą niż 50 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym, to SS = 0 pkt.