Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-233/20
Nazwa Postępowania
Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na szesnastu salach rozpraw wraz z usługą demontażu systemu zakupionego w 2011 i 2012 roku. Niniejsze zamówienie ma na celu przeprowadzenie modernizacji systemu w 15 salach sądowych, w tym: 6 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Lublinie, 4 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Radomiu oraz 5 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Siedlcach, polegającej na jego aktualizacji do najnowszej wersji, która obecnie funkcjonuje w salach sądowych w sądach powszechnych, a także wyposażeniu dodatkowo w nowy system 1 sali rozpraw Sądu Okręgowego w Lublinie. Modernizacja zakłada wymianę instalacji kablowych, wymianę kluczowych elementów systemu oraz doposażenie zestawów w dodatkowe urządzenia, w tym w szczególności (poniższy opis dotyczy wyposażenia jednej sali rozpraw): • demontaż i przekazanie Zamawiającemu zdemontowanego sprzętu (demontaż dotyczy 15 sal rozpraw); • modernizację CJR w wersji CDR 784-01 / CDR 784-02 do wersji CDR 784-06; • doposażenie zestawu o kamery na świadka oraz kamery głównej o rozdzielczości FullHD; • doposażenie zestawu o terminalna wideokonferencyjnego FullHD; • wymianę mikrofonów stacjonarnych; • doposażenie zestawu o urządzenia typu All-in-one (2 szt.); • doposażenie zestawu w szafkę do zestawu urządzeń; • doposażenie zestawu w stację odczytu dowodu elektronicznego; • doposażenie zestawu w przełącznik sieciowy; • doposażenie zestawu w zasilacz awaryjny UPS; • doposażenie zestawu w wzmacniacz audio; • doposażenie zestawu w głośniki systemu nagłośnienia; • doposażenie zestawu w system przywoływania stron; • doposażenie zestawu w monitor wielkoformatowy; • doposażenie zestawu w dodatkowe komponenty infrastruktury podpisu elektronicznego; • usługę instalacji i uruchomienia zmodernizowanego zestawu; • usługę serwisu zestawu na wszystkich 16 salach rozpraw przez okres 36 miesięcy (zgodnie z wymaganymi czasami napraw). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 188-453511
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
23-09-2020
Data ogłoszenia
28-09-2020
Termin składania ofert
29-10-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
29-10-2020 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
CZAS NAPRAWY BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU ORAZ AWARII SPRZĘTU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI
Waga:
20.00
W kryterium CZAS NAPRAWY BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU ORAZ AWARII SPRZĘTU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o zaoferowany przez Wykonawców w pkt I Formularza oferty czas naprawy błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu w okresie udzielonej gwarancji. Zamawiający oceni oferty w kryterium CZAS NAPRAWY BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU ORAZ AWARII SPRZĘTU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI w oparciu o następującą punktację: jeżeli Wykonawca zaoferuje naprawę błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu w okresie udzielonej gwarancji: - w ramach błędu krytycznego* w czasie 2 dni roboczych, zaś błędu niekrytycznego w czasie do 7 dni roboczych* od dnia otrzymania zgłoszenia, to N = 20 pkt, - w ramach błędu krytycznego* w czasie 3 dni roboczych, zaś błędu niekrytycznego w czasie do 10 dni roboczych* od dnia otrzymania zgłoszenia, to N = 10 pkt, - w ramach błędu krytycznego* w czasie 4 dni roboczych, zaś błędu niekrytycznego w czasie do 14 dni roboczych* od dnia otrzymania zgłoszenia, to N = 0 pkt. * definicje użytych pojęć znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. UWAGA! Wykonawcy, który nie wskaże czasu naprawy błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu w okresie udzielonej gwarancji, nie zostaną przyznane punkty we wskazanym kryterium. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje naprawę błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu w najdłuższym dopuszczalnym czasie, tj. w ramach błędu krytycznego w czasie 4 dni roboczych, zaś błędu niekrytycznego w czasie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca: wskaże w ofercie czas naprawy błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu w okresie udzielonej gwarancji DŁUŻSZY niż najdłuższy dopuszczalny czas oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
1.1
GWARANCJA
Waga:
20.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w Formularzu porównawczym oraz w pkt I Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy, to G = 0 pkt, b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy, to G = 10 pkt, c) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 60 miesięcy, to G = 20 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ; 2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.