Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-226-5/20
Nazwa Postępowania
Modernizacja zestawu Systemu ReCourt do aktualnej wersji systemu na jednej (1) sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Łomży
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
25-09-2020
Termin składania ofert
06-10-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
06-10-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającą na dostawie i wdrożeniu systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Termin gwarancji
Waga:
20.00
48 miesięcy - 0 pkt., 60 miesięcy - 100 pkt., do obliczenia punktacji w kryterium „termin gwarancji” (G) zostanie zastosowane następujące przeliczenie: G = ilość punktów przyznana ocenianej ofercie x 20%
1.2
Termin serwisu
Waga:
20.00
48 miesięcy - 0 pkt, 60 miesięcy - 100 pkt., do obliczenia punktacji w kryterium „termin serwisu” (S) zostanie zastosowane następujące przeliczenie: S = ilość punktów przyznana ocenianej ofercie x 20%