Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.4.2020
Nazwa Postępowania
DOSTAWA (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do punktów odbiorów tj.: obiektów i siedzib Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d, Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2, Prokuratury Rejonowej w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10, Prokuratury Rejonowej w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47, Prokuratury Rejonowej w Ropczycach przy ul. Sienkiewicza 1, Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz.U.2019.poz.755), aktach wykonawczych do tej ustawy oraz na warunkach określonych w SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
591318-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Data ogłoszenia
30-09-2020
Termin składania ofert
12-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
12-10-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2.1 lit. a) SIWZ, jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia - dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej w ilości łącznej nie mniejszej niż 600 000 kWh każda do jednego lub więcej punktów odbioru energii elektrycznej - załącznik nr 4 do SIWZ.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
248 346,56
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
PC= CN /CB x100 pkt, gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.